Letné školy - MŠVVaŠ SR logo

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy

Identifikačné údaje organizácie žiadateľa
Kontaktné údaje štatutárneho orgánu
Kontaktné údaje splnomocneného zástupcu

Informácie o projekte

Nábor, príprava a metodická podpora doučujúcich pre základné a stredné školy
Návrh projektu
Finančné zabezpečenie realizácie projektu (požadované v zmysle výzvy)
Nahratie povinných príloh k žiadosti
Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení osobitných podmienok
Povolený formát PDF - max veľkosť 10 MB
Návrh rozpočtu k žiadosti o poskytnutie dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy
Povolený formát XLS/XLSX – max veľkosť 10 MB
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc
Povolený formát PDF - max veľkosť 10 MB
Ďalšie povinné prílohy
Povolený formát PDF/DOC(X)/JPG/PNG - max veľkosť 50MB
Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov
Súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. Zároveň potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v žiadosti uviedol.
V
dňa